Logo Integruj!

Pracovné poradenstvo pre migrantov

Ako sa zamestnať na Slovensku

Cudzinec z tretích krajín môže na Slovensku legálne pracovať, keď má povolenie na pobyt, pracovné povolenie a zamestnaneckú zmluvu.

 

Najprv mu musí zamestnávateľ vydať potvrdenie, že cudzinca zamestná. Potom na Úrade práce podá žiadosť o pracovné povolenie. Súčasťou žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie je totiž prísľub zamestnávateľa na prijatie cudzinca do zamestnania. Žiadosť obsahuje niekoľko nevyhnutných údajov:

 

meno, priezvisko a dátum narodenia cudzinca,

adresu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu

číslo cestovného dokladu a názov toho, kto ho vydal,

názov a sídlo, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,

druh práce, miesto výkonu práce a obdobie, počas ktorého by sa malo zamestnávanie vykonávať.

Úradníci sa musia k žiadosti vyjadriť do 30 dní. Potom musí ísť žiadateľ na políciu požiadať o povolenie na pobyt. Je rozdiel, či ide o prvé povolenie na pobyt, alebo či žiada o obnovenie tohto povolenia, podľa toho si vypýta tlačivo.

 

Okrem správne vyplneného tlačiva potrebuje doložiť pracovné povolenie, kópie pracovnej zmluvy, nájomnú zmluvu, doklad o finančnom zabezpečení a dve fotky pasového formátu.

 

Doklad o bezúhonnosti, čiže výpis z registra trestov z  krajiny pôvodu musí byť s apostilom alebo superlegalizovaný. Výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace, ostatné doklady nesmú byť staršie ako 90 dní.

 

 

 

Superlegalizáciu je potrebné vybaviť cez overenie dokladov na ambasáde krajiny pôvodu a následne na ministerstve zahraničných vecív na Slovensku. Prípadne sa dá vybaviť na území  krajiny pôvodu a následne na Slovenskej ambasáde v zahraničí. Všetky dokumenty v cudzom jazyku musia byť úradne preložené do slovenčiny, inak sú neplatné.

 

Migrant musí v žiadosti uviesť adresu, kde preberie rozhodnutie a následne povolenie. K žiadosti musí priložiť kolky vo výške správneho poplatku (165,5.- Eur za vydanie dokladu povolenia na pobyt).

 

Finančné zabezpečenie musí migrant dokladovať vo výške mesačnej minimálnej mzdy za každý mesiac pobytu. Žiadosť spracujú do 90 dní. Medzitým si migrant môže vybaviť poistenie v zdravotnej poisťovni, čo musí ohlásiť zamestnávateľovi pri nástupe do práce.

 

Ak má cudzinec povolenie na pobyt kratší ako má zamestnaneckú zmluvu, musím požiadať o predĺženie povolenia 60 dní pred vypršaním tohto povolenia. Ak to zmešká, bude platiť pokutu. Za vystavenie povolenia na pobyt zaplatí 4,50 eur. Do 30 dní musí doložiť polícii zmluvu so zdravotnou poisťovňou na Slovensku a potvrdenie o absencii cudzokrajných chorôb.

 

link na ďalšie informácie je

 http://mic.iom.sk/sk/praca/zamestnanie.html?layout=default